JSON to Go struct

https://mholt.github.io/json-to-go/